Algemene voorwaarden – Homie doghouses

Artikel 1 – Definities

 1. Homie Doghouses: Homie Doghouses, gevestigd te Amersfoort, KvK-nummer
 2. Klant: degene met wie Homie Doghouses een overeenkomst is
 3. Partijen: Homie Doghouses en klant
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten namens Homie
 2. Homie Doghouses en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is
 3. Homie Doghouses en de klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van andere(n) uitdrukkelijk uit.

Artikel 3- Prijzen

 1. Homie Doghouses hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of retourkosten, tenzij schriftelijk anders is
 2. Homie Doghouses mag de prijzen van zijn producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Homie Doghouses niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4- Modellen

 1. Wanneer de klant een model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het model overeenstemmen.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Homie Doghouses verlangt de betaling van het gehele bedrag via ideal of via creditcard.
 2. Indien de afschrijving via creditcard wordt afgewezen zal er contact worden opgenomen en moet alsnog het gehele factuurbedrag worden
 3. De betalingstermijnen die Homie Doghouses hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het afgesproken bedrag niet heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Homie Doghouses aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te
 4. Homie Doghouses mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de

Artikel 6 – Recht van reclame

 1. Wanneer de klant in verzuim is, mag Homie Doghouses het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Homie Doghouses maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Homie Doghouses, tenzij schriftelijk anders is
 4. De klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 7- Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
 • het product gebruikt en beschadigd is
 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • indien de stalen frame krassen of tandafdrukken bezit
 • indien er op het product op één of meerdere plekken krassen van de hond op het product aanwezig zijn
 • Indien er roest of roestplekken zich op één of meerdere plekken van het product bevinden, die niet door ons toedoen tot schade lijden
 • Er zich vlekken op het product bevinden die niet meer te verwijderen zijn
 • de consument heeft afgezien van het herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@homiedoghouses.com.
 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugbrengen naar de werkplaats van Homie Doghouses aan de Stockholmweg 5 te Barneveld, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te

Artikel 8- Vervoerskosten

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd het volledige product naar de werkplaats van Homie Doghouses heeft gebracht, dan zal Homie Doghouses geen andere kosten in rekening
 2. In geval Homie Doghouses het product zelf gaat ophalen bedragen de kosten €100,00.

Artikel 9 – Retentierecht

 1. Homie Doghouses kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant bij zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen van Homie Doghouses heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de klant nog geld moet betalen aan Homie
 3. Homie Doghouses is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt vanwege het gebruik van zijn

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Homie Doghouses blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant alle openstaande facturen van Homie Doghouses met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Totdat die tijd in lid 1 kan Homie Doghouses gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier
 4. Wanneer Homie Doghouses gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Homie Doghouses van de klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 11 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt
 2. Levering vindt plaats door Homie Doghouses, tenzij anders wordt
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven
 4. Wanneer de klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Homie Doghouses zijn verplichtingen opschorten totdat de klant betaalt. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de klant een verlate levering niet aan Homie Doghouses kan tegenwerpen.

Artikel 12 – Levertijd

 1. De levertijden van Homie Doghouses zijn indicatief, maar bedragen gemiddeld tussen 2 en 3 weken inclusief montage. Indien later wordt geleverd, kan de klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt
 2. De levertijd gaat in wanneer de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Homie
 3. De klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Homie Doghouses later levert dan is afgesproken. De klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Homie Doghouses niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de klant en Homie Doghouses iets anders hebben afgesproken.

Artikel 13 – Feitelijke levering

 1. De klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 14 – Transportkosten

 1. Homie Doggiehouses betaalt alleen de kosten voor transport per levering.

Artikel 15 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst Doet de klant dit niet, dan kan hij Homie Doghouses niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Homie Doghouses. Doet de klant dit niet, dan kan hij Homie Doghouses niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 16 – Bewaring

 1. Wanneer de klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de

Artikel 17- Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal en de garantie geldt voor maximaal één jaar.
 2. De garantie geldt niet:
  • in het geval van normale slijtage
  • voor schade ontstaan door ongevallen
  • voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  • voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant
  • wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst

Artikel 18 – Ruilen

 1. De klant mag een gekocht artikel Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de klant de originele factuur kan laten zien
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking
 • het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden

Artikel 19- Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Homie Doghouses tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Homie Doghouses geleverde producten.

Artikel 20 – Klachten

 1. De klant moet een door Homie Doghouses geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de klant Homie Doghouses daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Homie Doghouses hiervan op de hoogte
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Homie Doghouses hierop gepast kan reageren.
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de klant en Homie Doghouses.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de klant niet eisen dat Homie Doghouses andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 21 – Ingebrekestelling

 1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Homie
 2. De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Homie Doghouses ook daadwerkelijk op tijd

Artikel 22- Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Homie Doghouses een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Homie Doghouses

 1. Homie Doghouses is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor een hond die overlijdt in de bench door uitdroging en of Met dien verstande dat een volwassen hond maximaal 4 uren in het huisje mag en dat een puppy maximaal 1 uur nadat er is opgebouwd met de juiste bench training. Homie Doghouses is niet aansprakelijk wanneer er een puppy met een halsband tussen de spijlen vast komt te zitten.
 2. Wanneer Homie Doghouses aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Homie Doghouses is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Homie Doghouses aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of

Artikel 24- Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Homie Doghouses vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 25 – Ontbinding

 1. De klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Homie Doghouses toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Homie Doghouses nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Homie Doghouses in verzuim
 3. Homie Doghouses mag de overeenkomst met de klant ongedaan maken, wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Homie Doghouses kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal

Artikel 26 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Homie Doghouses door de klant niet aan Homie Doghouses kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  • computervirussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • ziekte of persoonlijke familieomstandigheden
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Homie Doghouses 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Homie Doghouses kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de klant als Homie Doghouses de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. Homie Doghouses hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de klant te betalen, ook niet wanneer Homie Doghouses hiervan voordeel

Artikel 27 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de klant en Homie Doghouses de overeenkomst aanpassen.

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Homie Doghouses mag deze algemene voorwaarden
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Homie Doghouses altijd
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Homie Doghouses zoveel mogelijk vooraf met de klant
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst

Artikel 29- Overgang van rechten

 1. De klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Homie Doghouses aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Homie
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2

Artikel 30 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Homie Doghouses bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 31- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de klant en Homie Doghouses is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van Midden-Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de klant en Homie Doghouses, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 24 augustus 2023.